Lägenheten

 

Här samlas praktisk information som gäller för dig som flyttar in eller ska flytta ut från en lägenhet i Brf Fästan. Ta gärna del av föreningens Information till nya medlemmar   

  

Nycklar och taggar

Till din lägenhet hör både nycklar och taggar. Föreningen har övergått till ett elektroniskt taggsystem som kan användas för tillgång till soprum och cykelförråd samt bokning av tvättider, samlingslokal/festlokal och släpvagn. Det går även att använda taggsystemet för biltvätt bakom panncentralen. Observera att entrédörren till varje trapphus låses kl 21.30 av säkerhetsskäl och till dessa dörrar har medlemmarna fått särskilda nycklar.  

 

Till varje lägenhet/trapphus hör följande nycklar och taggar. Tänk på att du är ersättningsskyldig om du gör av med taggar och vissa nycklar:

  • Nycklar till lägenhetsdörren. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för både nycklar och kolv. 
  • 3 st nycklar till entrédörr. Vid förlust av nyckel till entrédörren ska styrelsen meddelas omgående. Den som blivit av med nyckeln får ta hela kostnaden för att ersätta berörda i trapphuset med nya nycklar och kolv. Vill man köpa extra nyckel/nycklar kontaktas styrelsen. Kostnad 300 kr styck.
  • 2 st nycklar som går till tvättstuga samt till cykelförrådet, miljöhuset och bommen på gatan man bor på. Debiteras säljaren vid förlust, kostnad 200 kr styck.  
  • 3 st nycklar som tillhör dörren till uteplatsen/balkongen. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för både nycklar och kolv.
  • 2-3 st taggar beroende på lägenhetens storlek. Taggarna används till miljöhus, tvättstuga, cykelförråd och biltvätt. Debiteras säljaren vid förlust, kostnad 500 kr styck. 

 

Nyttjanderättsavtal om uteplats på bottenplan

Av föreningens 156 lägenheter är 78 belägna på bottenplan med anslutning till mark. Vid överlåtalse av en lägenhet på markplan är det inte per automatik så att uteplatsen följer med lägenheten. Som lägenhetshavare behöver man därför få rätten att nyttja markytan, dvs den  uteplats som finns i direkt anslutning till lägenheten. Rätten till nyttjande kan ske genom att medlemmen ingår ett formaliserande avtal, ett nyttjanderättsavtal. Om du som nyinflyttad på markplan vill teckna ett avtal blir du som nyttjanderättshavare skydlig att på egen bekostnad sköta och vårda platsen. Vill du göra en väsentlig förändring av det upplåtna området måste du först få föreningens tillstånd. Det kan t ex gälla stenläggning eller uppförande av trädäck.

 

Upplåtelsen gäller tills vidare och är kopplad till bostadsrättsinnehavet. Övergår lägenheten till någon annan ska den som förvärvar lägenheten ha möjlighet att ingå ett nytt nyttjanderättsavtal om uteplats med föreningen. Vill den nyinflyttade (förvärvaren) inte ingå ett sådant avtal så återställer föreningen marken. Detta sker då på nyttjanderättshavarens bekostnad, i fall det inte finns en annan överenskommelse mellan denne och föreningen.  

 

För mer information angående nyttjanderättsavtal vänligen kontakta styrelsen. 

 

Hemförsäkring och tilläggsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring med Länsförsäkringar och i denna har tecknats ett kollektivt bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget försäkrar den boendes underhållsansvar utöver den vanliga hemförsäkringen. Man väljer själv om man vill säga upp sitt privata tillägg, men man kan inte få ersättning från två försäkringar. Hemförsäkringen behöver du ha i vilket fall som helst då denna gäller för ditt lösöre.

 

Underhåll och renovering

Som medlem vill du kanske renovera och göra förbättringar i din lägenhet. Föreningens stadgar reglerar vilka underhållsåtgärder som föreningen respektive bostadsrättshavaren ansvarar för. Som bostadsrättshavare får du ändra om i din lägenhet i stor utsträckning. Större förändringar måste dock godkännas av styrelsen innan de genomförs. Installationer ska genomföras fackmässigt och enligt försäkringsbolagens anvisningar. Kontakta styrelsen vid behov av större förändringar i lägenheten.

 

Ett tips från styrelsen till de som planerar att bygga om köket är att samtidigt byta ut gjutjärnsröret under vasken. För de medlemmar som fortfarande har ett rör av gjutjärn så är det bra att titta till det då och då. 

 

Byte av golvbrunn

Planerar du att renovera badrummet så tar föreningen kostnaden för byte av golvbrunn. Obeservera att kostnaden inte avser flytt av golvbrunn utan endast ersättning av gammal golvbrunn. Då måste emellertid en särskild VVS-firma anlitas, vänligen kontakta styrelsen.

 

Skötselanvisningar för balkongdörr samt fönster

Brf Fästan genomförde ett projekt där samtliga fönster och balkongdörrar byttes ut under 2017. För att balkongdörrar och fönster ska ha en lång livslängd krävs ett bra underhåll. Underhållet är varje enskild individs ansvar. Nedan finns en pdf fil med skötselanvisningar för att hjälpa medlemmarna i underhållet. 
Skötselanvisningar

 

Andrahandsuthyrning

Brf Fästan godkänner uthyrning i andra hand, men den ska vara tidsbegränsad och det är föreningens styrelse som fattar beslutet. Föreningen tar då av bostadsrättshavaren ut en avgift för andrahandsupplåtelse som är 10 procent av ett prisbasbelopp per år i enlighet med § 12 i våra stadgar. I övrigt följer styrelsen vad som står i bostadsrättslagen gällande andrahandsuthyrning.

 

Kontakta styrelsen vid önskemål om uthyrning i andra hand.

 

TV

I avgiften ingår kabel-TV med basutbud från Tele 2.

 

Bredband

Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal kring bredband (fiber) med Telia som ingår i avgiften. En router ska finnas i varje lägenhet. Tänk på att du själv får kontakta Telia för att kunna bli uppkopplad mot nätet.

 

Tillsyn vid försäljning/överlåtelse

Vid försäljning ska styrelsen kontaktas för att kunna göra tillsyn av lägenheten. Vid tillsynen kontrolleras så att bostadsrättshavaren ej gjort ingrepp eller ändringar i lägenheten som strider mot föreningens stadgar. Utan styrelsens tillstånd får du inte göra:

  • ingrepp i bärande konstruktioner
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • väsentliga förändringar av lägenheten. 

 

Som säljare behöver du i god tid kontakta styrelsen för att genomföra tillsyn. Vid tillsynen närvarar säljare och köpare och det upprättas ett ”tillsynsprotokoll” som styrelsen bevarar som underlag vid nästa överlåtelse. Tänk på att samtliga taggar och vissa nycklar ska kunna visas upp vid tillsynen!

 

Här kan du ta del av information som är viktig vid försäljning/överlåtelse av lägenhet inom Brf Fästan:

 

Att tänka på vid försäljning/överlåtelse